Alert Logistiek SMS levertijd

Privacy Statement


Verantwoordelijkheid

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, onder welke omstandigheden dat gebeurt en wat uw privacyrechten zijn als u betrokkene bent.

Betrokkenen

Dit privacy statement is uitsluitend bedoeld voor de volgende categorieën van betrokkenen:

 1. Klanten (met inbegrip van klanten die de website bezoeken en inloggen);
 2. Geïnteresseerden (zoals bezoekers van onze website die geen klant zijn).

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Zo gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hanteren wij passende (beveiligings-) maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts als daarvoor een wettelijke grondslag is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Doeleinden en gronden van de verwerking

Hieronder zetten wij per categorie betrokkene uiteen voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat daarvoor de wettelijke grondslag is.

(a.) Doel verwerking persoonsgegevens klantenWettelijke grondslag(en)
Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en verlenen van dienstenuitvoering overeenkomst
Relatiebeheer van klanten en/of aanprijzingen van eigen soortgelijke producten en/of diensten aan klantengerechtvaardigd belang
Product- en dienstontwikkelinggerechtvaardigd belang
Bepalen strategie en beleidgerechtvaardigd belang
Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke (administratie) verplichtingengerechtvaardigd belang
Geschilbeslechting en bewijsvergaring bij onrechtmatige gedragingengerechtvaardigd belang

 

(b.) Doel verwerking persoonsgegevens geïnteresseerdenWettelijke grondslag(en)
Statistische analyse (website)uitvoering overeenkomst
Tracking cookies (website)toestemming
Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke (administratie)verplichtingenwettelijke verplichting
gerechtvaardigd belang
Aanprijzing producten en/of diensten bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrieftoestemming
Geschilbeslechting en bewijsvergaring bij onrechtmatige gedragingengerechtvaardigd belang

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt.

 1. Administratieve persoonsgegevens worden minimaal gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk verplicht is. U kunt daarbij onder ander denken aan persoonsgegevens die betrekking hebben op facturatie.
 2. Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gewist zodra de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de betrokkene vragen om zijn reeds verleende toestemming te bevestigen/handhaven.
 3. Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 4. Sessiecookies, worden gewist zodra u uw browser sluit.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om onder andere het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de volgende:

 1. Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
 2. Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost.
 3. Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts en tweestapsverificatie voor de toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Wij gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen.
 5. Wij beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor dit noodzakelijk is.

Website

Bij het gebruik van onze website (alertlogistiek.nl) verzamelen wij in beginsel geen persoonsgegevens. Dit is slechts anders als u daarvoor toestemming geeft, of als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een contactformulier invult of in een chatsessie aangeeft nadere informatie te willen ontvangen.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Deze gegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de transactie.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Cookies en analyse

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Dat zijn kleine onschadelijke tekstbestandjes die bijvoorbeeld bijhouden of u bent ingelogd of niet. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden. Hieronder volgt een overzicht van de (soorten) cookies die wij gebruiken:

Functionele Cookies:
Sessie-cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen en om de website goed te laten werken. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast (zoals de taal) of als u navigeert in onze website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder heeft ingesteld. Hiervoor is geen toestemming vereist.

De volgende Functionele Cookies worden gebruikt:

NaamOmschrijvingBewaartermijn
wpml_browser_redirect_testControle of cookies worden geaccepteerdSessieduur
_icl_visitor_lang_jsOpslag van taalvoorkeurSessieduur

Analytische Cookies en overige third-party cookies:
1) Google Analytics
Deze cookies houden op geanonimiseerd niveau statistieken en gedrag van bezoekers bij. Ter waarborging van uw privacy hebben wij Google Analytics in de website geïmplementeerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (15 augustus 2018), zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn. Voor het plaatsen van deze cookies is daar geen toestemming vereist.

Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Indien wij gebruiken willen maken van instellingen die niet-geanonimiseerde informatie over u verzamelen, zullen wij altijd voorafgaand uw toestemming vragen en daarbij toelichten voor welk doel wij de persoonsgegevens verzamelen.

U leest meer over de verwerking door Google hier.

2) Hotjar
Deze cookies houden op geanonimiseerd niveau statistieken en gedrag van bezoekers bij. Ter waarborging van uw privacy hebben wij de meest privacy vriendelijke instellingen van Hotjar aangezet.

Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Hotjar gesloten en de volgende instellingen doorgevoerd zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn. Indien wij gebruiken willen maken van instellingen die niet-geanonimiseerde informatie over u verzamelen, zullen wij altijd voorafgaand uw toestemming vragen en daarbij toelichten voor welk doel wij de persoonsgegevens verzamelen.

U leest meer over de verwerking door Hotjar hier.

3) Vimeo
Deze cookies houden gebruikstatistieken bij. Indien wij gebruiken willen maken van instellingen die niet-geanonimiseerde informatie over u verzamelen, zullen wij altijd voorafgaand uw toestemming vragen en daarbij toelichten voor welk doel wij de persoonsgegevens verzamelen.

U leest meer over de verwerking door Vimeo hier.

De volgende third-party- Cookies worden gebruikt:

NaamOmschrijvingBewaartermijn
_gidGoogle Analytics1 dag
_gaGoogle Analytics2 jaar
_gat_UA-24952873-12Google Analytics1 min
_ga_FL5BZK29WMGoogle Analytics2 jaar
_vuidBedoeld om video te laten spelen en informatie over de performance te verkrijgen2 jaar
_hjFirstSeenHotjar30 min.
_hjTLDTestHotjarsessieduur
_hjidHotjar1 jaar
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar2 min.
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar30 min.

4) Chat functionaliteit
Voor onze chatsessies maken wij gebruik van cookies van smartsupp. Als u die cookies weigert kan geen chatsessie tot stand worden gebracht.

Indien wij gebruiken willen maken van instellingen waarmee op individueel niveau informatie over u wordt verzameld die niet noodzakelijk is voor de chatsessie, zullen wij altijd voorgaand uw toestemming vragen en daarbij toelichten voor welk doel wij de persoonsgegevens verzamelen.

Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Hotjar gesloten en instellingen doorgevoerd zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn.

U leest meer over de verwerking door Smartsupp hier.

Verwerkers/ontvangers

Wij verstrekken persoonsgegevens slechts aan derden en/of (hulp)personen voor zover dit noodzakelijk is voor het rechtmatige doel van de verwerking. Tot deze categorieën van ontvangers, behoren voornamelijk: medewerkers, accountants, postdiensten, webhosts, ICT-dienstverleners, administrateurs.

Alle door ons ingeschakelde (hulp)personen/derden, waaronder medewerkers en verwerkers hebben zich ertoe verbonden om vertrouwelijkheid in acht te nemen of zijn door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid gebonden. Met alle verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging van de privacy van de betrokkenen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Alert Logistiek is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Alert Logistiek vallen.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek aan ons sturen. Opgemerkt zij dat de wet- en regelgeving aantal uitzonderingen kent op bovenstaande rechten. U heeft daarnaast het recht klachten voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behandelen uw verzoek op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen u daarbij vragen om u (ten kantore) te identificeren. Een eventuele afwijzing van een verzoek zullen wij vanzelfsprekend motiveren.

Contactgegevens voor vragen en/of verzoeken

Vragen en/of verzoeken kunt u sturen aan info@alertlogistiek.nl

Onze overige contactgegevens zijn:
Alert Logistiek B.V.
Hoogoorddreef 145
1101BB Amsterdam

Dit privacy statement geldt met ingang van 1 april 2021 en kunnen wij waar nodig aanpassen.